Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk

W module tym znajdziesz informacje z zakresu nauk o Ziemi (geofizyka, geografia, geologia, paleontologia) bezpośrednio lub pośrednio odnoszące się do terenu województwa śląskiego. 

Położenie geograficzne
Podział administracyjny
Regiony fizycznogeograficzne
   prowincje
     Niż Środkowoeuropejski
     Wyżyny Polskie
     Karpaty i Podkarpacie
   podprowincje
   makroregiony
     Nizina Śląska
     Wyżyna Śląska
     Wyżyna Woźnicko-Wieluńska
     Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
     Wyżyna Przedborska
     Niecka Nidziańska
     Kotlina Ostrawska
     Kotlina Oświęcimska
     Pogórze Zachodniobeskidzkie
     Beskidy Zachodnie
   mezoregiony
   tabela
Wody powierzchniowe
   Dorzecze Dunaju
   Dorzecze Odry
   Dorzecze Wisły
     Źródła Wisły
Rzeźba terenu
   Definicje i literatura
   Najwyżej, najniżej, najdalej
   Wiek i pochodzenie rzeźby
   Jednostki geomorfologiczne
     wg Klimaszewskiego i in. (1972)
     wg Gilewskiej (1986)
     wg Gilewskiej (1999)
Budowa geologiczna
   Mapy
     Powierzchniowe utwory geologiczne
     Mapa geologiczna bez utworów kenezoiku
     Skorowidz map geologicznych w skali 1 : 200 000
   Tektonika
     Na powierzchni podkenozoicznej
     Na powierzchni podpermskiej
Minerały i skały
   Mapa występowania minerałów
   Opisy miejsc występowania minerałów
   Galeria minerałów
   Opisy skał
   Galeria skał
   Definicje i literatura
   Giełdy minerałów
Kopaliny
   Definicje i literatura
   Typy kopalin i stan zagospodarowania złóż
   Złoża kopalin wg stanu na 31.XII.2008
     Surowce energetyczne
     Surowce chemiczne
     Surowce metaliczne
     Surowce skalne ilaste
     Surowce skalne okruchowe
     Surowce skalne zwięzłe
     Torfy
     Solanki, wody lecznicze i termalne
   Złoża kopalin wg stanu na 31.XII.2007
     Surowce energetyczne
     Surowce metaliczne i chemiczne
     Surowce skalne
   Historia wydobywania kopalin
     Prezentacje, postery i publikacje
     Gminy górnicze

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA