Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

GeoŚląsk :: Jednostki geomorfologiczne wg Gilewskiej (1999)

Zestawił: Ryszard CHYBIORZ

Regionalne jednostki geomorfologiczne wg Gilewskiej (1999):

1 - granice prowincji, 2 - granice podprowincji, 3 - granice makroregionów
i ich nazwy, na tle granic: powiatów (4) i województw (5) oraz podprowincji fizycznogeograficznych wg Kondrackiego (2002).

Według tego podziału obszar województwa śląskiego znajduje się
w obrębie: 3 prowincji, 5 podprowincji i 11 makroregionów.
Makroregiony dzielą się jeszcze na mezoregiony (tabela ♦ mapa).

Prowincja: NIŻ ŚRODKOWOEUROPEJSKI

Podprowincja: NIZINY ŚRODKOWOPOLSKIE

Makroregiony: NIZINA ŚLĄSKA,
NIZINA POŁUDNIOWOMAZOWIECKA (NP) 

Prowincja: WYŻYNY POLSKIE

Podprowincja: WYŻYNA ŚLĄSKO-KRAKOWSKA

Makroregiony: WYŻYNA KRAKOWSKA PÓŁNOCNA, WYŻYNA ŚLĄSKA PÓŁNOCNA,
WYŻYNA ŚLĄSKO-KRAKOWSKA POŁUDNIOWA

Podprowincja: NIECKA NIDZIAŃSKA

Makroregiony: NIECKA WŁOSZCZOWSKA,
WYŻYNA ŚRODKOWOMAŁOPOLSKA (WŚ)

Prowincja: KARPATY ZACHODNIE

Podprowincja: KOTLINY PODKARPACKIE ZACHODNIE

Makroregiony: KOTLINA OSTRAWSKA (KO),
KOTLINA OŚWIĘCIMSKA

Podprowincja: ZEWNETRZNE KARPATY ZACHODNIE

Makroregiony: POGÓRZA BESKIDÓW ZACHODNICH, BESKIDY ZACHODNIE 
 

Patrz także » Regionalne jednostki geomorfologiczne Gilewskiej (1986)

Data dodania: 29.XII.2009 | Data aktualizacji: 06 lipca 2013

 • GALON R. (red.), 1972: Geomorfologia Polski, t. 2: Niż Polski. PWN Warszawa.
 • GILEWSKA S., 1972: Wyżyny Śląsko - Małopolskie. [w:] M. Klimaszewski (red.), Geomorfologia Polski, t. 1. PWN Warszawa.
 • GILEWSKA S., 1986: Podział Polski na jednostki geomorfologiczne. Przegląd Geograficzny, 58 (1-2):16-40.
 • GILEWSKA S., 1999: Rzeźba. [w:] L. Starkel (red.). Współczesne środowisko przyrodnicze, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • KLIMASZEWSKI M. (red.), 1972: Geomorfologia Polski, t. 1: Polska południowa - góry i wyżyny. PWN Warszawa.
 • KLIMEK K., STARKEL L., 1972: Kotliny Podkarpackie. [w:] M. Klimaszewski (red.), Geomorfologia Polski, t. 1. PWN Warszawa
 • KONDRACKI J., 2002: Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa.
 • KARAŚ-BRZOZOWSKA C., 1960: Charakterystyka geomorfologiczna Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Biul. Komitetu do Spraw GOP PAN, nr 37, Warszawa.
 • Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna Polski, 1:500 000, 1980 (red. L. Starkel), IGiPZ PAN, Kraków.
 • STARKEL L., 1972a: Karpaty Zewnętrzne. [w:] M. Klimaszewski (red.), Geomorfologia Polski, t. 1. PWN Warszawa.
 • STARKEL L., 1972b: Charakterystyka rzeźby polskich Karpat (i jej znaczenie dla gospodarki ludzkiej). Problemy Zagosp. Ziem Górskich, 10: 75-150.
 • STARKEL L., BAUMGART-KOTARBA M., KRAMARZ K., NIEMIROWSKI M., PARTYKA J., 1973: Cechy morfologiczne terenów reprezentacyjnych Karpat (uzupełnienie charakterystyki rzeźby Polskich Karpat). Problemy Zagosp. Ziem Górskich, 12: 77-92.
 • STARKEL L., KOSTRZEWSKI A., KOTARBA A., KRZEMIEŃ K. (red.), 2008: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Stow. Geomorf. Pol., IGiGP UJ, IGiPZ PAN, Kraków. Spis treści »
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA