Strona główna
GeoŚląsk
Geośląsk - Geostanowiska
GeoŚląsk - linki
GeoPolska
GeoŚwiat
O serwisie
Mapa serwisu

O Serwisie :: Cel, nazwa i logo

Budową geologiczna województwa śląskiego decydowała nie tylko o bio- i georóżnorodnościach, ale także o największej w skali kraju degradacji środowiska ściśle związanej z tradycjami górniczymi i rozwojem Okręgów Przemysłowych: Częstochowskiego, Górnośląskiego i Rybnickiego. Dlatego środowisko przyrodnicze (budowa geologiczna, rzeźba terenu, klimat, stosunki wodne, gleba i organizmy żywe) jest tu zróżnicowane. Województwo śląskie jako jedyne w kraju obejmuje swym obszarem góry, pogórze, wyżyny i niziny, przez które przepływa zarówno Wisła jak i Odra. Ponadto w Beskidzie Śląskim znajdują się źródła Czadeczki, jednego z nielicznych polskich cieków wodnych należących do zlewiska Morza Czarnego.

Celem głównym "Edukacyjno-informacyjnego serwisu internetowego o dziedzictwie geologicznym województwa śląskiego, akronim GeoSilesia" jest promowanie i upowszechnianie geologii poprzez udostępnianie informacji o śląskich stanowiskach geologicznych (geostanowiska), zarówno tych nieruchomych (in situ - odsłonięcia naturalne i sztuczne, skałki, jaskinie i inne) jak i ruchomych (ex situ - okazy w muzeach: minerały, skały, skamieniałości oraz kamienie w budowlach i elementach wyposażenia) oraz obiektach górniczych, hutniczych i hydrotechnicznych powiązanych z eksploatacją różnych kopalin. Wszystkie te obiekty są naszym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym wiążącym się z problematyką ochrony georóżnorodności i rozwojem ekoturystyki.

Cele pośrednie to: 1/ edukacja geologiczna i ekologiczna oraz dydaktyka szkolna na różnym poziomie; 2/ budowa ogólnodostępnej bazy danych o śląskich stanowiskach geologicznych, zarówno tych istniejących jak i nieistniejących; 3/ integracja wokół serwisu osób zawodowo i hobbystycznie zajmujących się geofizyką, geografią, geologią, mineralogią i paleontologią województwa śląskiego, w tym pracowników i absolwentów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. 

Nazwa (tytuł) serwisu "GeoSilesia" składa się z dwóch słów: Geo (z grec. gê - Ziemia) i Silesia (łacińska nazwa Śląska). Geo w tytule serwisu należy czytać jako Geosfera, czyli koncentryczne obszary wchodzące w skład kuli ziemskiej. Na geosferę składają się: hydrosfera, atmosfera, litosfera (jądro Ziemi, płaszcz Ziemi, skorupa ziemska), biosfera, pedosfera. Sfery te dzielą się na inne podsfery. Niekiedy magnetosferę także zalicza się do geosfery. Źródło definicji Geosfera: WIKIPEDIA, wolna encyklopedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Geosfera

Znak graficzny (logo)
 serwisu składa się z słowa GeoSilesia i 3 koncentrycznych obszarów wchodzących w skład kuli ziemskiej. Obszary te oznaczone są kolorem: niebieski - atmosfera, granatowy - hydrosfera, zielony - biosfera, a litosferę reprezentuje litera "G" oznaczona kolorem czerwony.
Znak graficzny koncentrycznych obszarów zaczerpnięto z logo Światowego Roku Planeta Ziemia, po uzgodnieniu i za zgodą Przewodniczącego Polskiego Komitet Planeta Ziemia >>.

Prace nad realizację projektu "GeoSilesia" rozpoczęto w Katedrze Geologii Podstawowej Uniwersytetu Śląskiego w trzecim kwartale 2007 roku, z okazji proklamowania przez Organizację Narodów Zjednoczonych roku 2008 Światowym Rokiem Planety Ziemia (International Year of Planet Earth - IYPE >>) oraz obchodów 40-lecia Uniwersytetu Śląskiego.

Pierwsza wersja serwisu (www.geosilesia.us.edu.pl) została opublikowana 20 czerwca 2008 roku - przed I Kongresem Geologicznym w Krakowie, na którym przedstawiono cele i założenia serwisu (więcej >>).

Druga (widoczna) wersja serwisu (www.geosilesia.pl) została opublikowana 1 października 2009 roku z okazji 35-lecia Wydziału Nauk o Ziemi i 70-lecia wydania "Przewodnika po Zagłębiu Dąbrowskim".

Jest to pierwszy tego typu serwis w Polsce.

Moduły serwisu redagowane są na podstawie prac własnych, dzięki posiadanym zezwoleniom na wykorzystanie materiałów oraz z wykorzystaniem prawa autorskiego do cytowań.

Masz pomysł i czas na współpracę, chcesz być sponsorem lub patronem medialnym serwisu, przekazać uwagi lub widzisz błąd - Napisz do nas >>

Prosimy: krytykujcie, ale tak, aby autorzy wiedzieli, co jest przedmiotem krytyki i dlaczego.

Data aktualizacji: 09 maj 2011 


Zobacz także:
Nowości
   Nowe strony
   TOP 10
   Wykorzystanie serwisu
Cel, nazwa i logo
Wydawca i Redakcja
Projekt dofinasowany
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
W mediach i publikacjach
Prześlij zdjęcie, opis geostanowiska
Opublikuj swój artykuł
Zgłoś wydarzenie
Dodaj swój URL
Pierwsza wersja serwisu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
 
geoSILESIA    geoPARK    geoRÓŻNORODNOŚĆ    geoSTANOWISKO    geoTURYSTYKA    geoPARK    geoDIVERSITY    geoSITES    geoTOURISM    geoSILESIA